Salgs- og leveringsbetingelser

MOALEM TRADING Almindelige salgs- og leveringsbetingelser


1. Introduktion

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med MOALEM TRADING, CVR-num­mer 35 00 70 83 (”Virksomheden”) vedrørende, men ikke begrænset til salg og levering af produkter til kunder (”Kunderne”).


1.2 Kunden accepterer ved indgåelse af aftale med Virksomheden disse Betingelse. Hvis Kunden ikke accepterer Betingelserne, skal pågældende undlade at indgå aftale med Virksomheden.


1.3 Virksomheden forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at fortage ændringer af disse Betingelser. Kunderne er ansvarlige for fra tid til anden at holde sig ajour med disse Betingelser. Betingelserne kan findes på Virksomhedens hjemmeside www.moalemtrading.com ("Hjemmesiden").


1.4 Enhver forandring eller ændring vil være gældende fra tidspunktet, hvor Virksomheden indfører disse på Hjemmesiden. Enhver Kunde samtykker til at være bundet af enhver ændring af Betingelserne, når pågældende indgår aftale med Virksomhedens.


2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til Kunderne (”Aftalegrundlaget”). Kundernes indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.


2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til nærværende betingelser er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


3. Produkter 

3.1 Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til Kunderne, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

3.2 Ansvarsbegrænsning. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, skal anvendes i overensstemmelse med almindelig fornuft og god og forsvarlig praksis. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af produktet i uoverensstemmelse med almindelige fornuft og god og forsvarlig praksis. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre. Alle priser er inkl. moms.

 

5. Ordrer og ordrebekræftelser

5.1 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til Kunden skriftligt senest 10 hverdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

5.2 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

5.3 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 8 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

6. Levering

6.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter pr. postforsendelse via en forsendelsesmetode valgt af Virksomheden til den af Kunden afgivet leveringsadresse.

 

6.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

7. Forsinket Levering

7.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

7.2 Force majeure. Enhver Kunde accepterer, at Virksomheden ikke skal gøres ansvarlig for omkostninger, udgifter, tab eller skader, som en Kunde måtte lide som følge af force majeure forhold, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Virksomhedens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, leveringsvanskeligheder hos Virksomhedens leverandører, strejke, arbejdskonflikter, sammenbrud af IT-systemer, brand, vandskade naturkatastrofe. Virksomheden er forpligtet til, efter bedste evne at begrænse pågældende Kundes omkostninger, udgifter, tab eller skader i sådanne tilfælde. Forsinkelser ved force majeure tilfælde berettiget ikke Kunden til at opsige eller frabede sig den pågældende leverance.

 

7.3 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 30 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og som ikke er force majeure tilfælde, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 90 hverdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

8. Garanti

8.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

 

8.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

8.3 Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

8.4 Undersøgelse. Indenfor rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkterne og/eller dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkterne og/eller dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

8.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation.

 

8.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og som ikke skyldes force majeure tilfælde, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 90 hverdage, kan Kunden ophæve købet af det pågældende fejlbehæftet eller mangelfulde produkt, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. 

 

9. Ansvar

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

9.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

9.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

 

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ikke Virksomheden.

 

11. Gældende ret og værneting

11.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

11.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres i første instans ved Københavns byret.