Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MOALEM TRADING


1. Formål

1.1 Moalem Trading har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Moalem Trading behandler dine persondata.

 

2. Kontaktoplysninger

2.1 Moalem Trading er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger hos Moalem Trading:

Kontraktperson: Benni Moalem

Adresse: Østrigsgade 2, 4.th, 2300 København S

CVR: 35007083

Tlf. nr.: +45 2213 7645

Email: bmo@moalemtradinq.com

Website: www.moalemtrading.com

 

3. Moalem Trading sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når Moalem Trading beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.


3.2 Hvis Moalem Trading indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed el­ler samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Moalem Trading oplyser også om formålet med indhentnin­gen og det lovgrundlag, der giver Moalem Trading adgang til at indhente dine persondata.


4. Hvilke data der indsamles

4.1 Moalem Trading behandler persondata om den enkelte i forbindelse med ser­vicering af kunder, herunder fakturering. Persondataen der behandles omfatter følgende: Navn, e-mail, adresse, telefonnumre, hjemmesider, CVR nr., CPR nr. og eventuelle billeder.


4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Moalem Trading, f.eks. oplysninger den registrerede deler selv deler med Moalem Trading, herunder eksempelvis billeder.


5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne kom­munikere med kunder, imødekomme ordre eller på anden måde opfylde de kontrakter vi indgår med kunder om salg af varer.


6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Moalem Trading. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevarin­gen.


7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Moalem Trading videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.


7.2 Moalem Trading kan videregive oplysningerne, såfremt Moalem Trading er for­pligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forplig­telse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og orga­nisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.


7.3 Moalem Trading anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Moalem Trading, ligesom Moalem Trading løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.


7.4 Såfremt Moalem Trading, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjene­steudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Moalem Trading overhol­delse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.


8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?


8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har be­søgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.


8.1.2 Hvis Moalem Trading placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Moalem Trading placerer coo­kies på dit udstyr, beder Moalem Trading om dit samtykke. Nødvendige cooki­es til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.


8.2 Moalem Trading anvender følgende former for cookies:


8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider funge-rer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

 

8.2.2 Markedsføringscookies: Markedsføringscookies anvendes i kommerciel henseende til at målrette annoncer til dig som bruger af hjemmesiden. Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på enkelte hjemmesider, og bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du er interesseret i. Du kan læse mere om markedsføringscookies her.


8.2.3 Statistiske cookies: Statistiske cookies anvendes til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamler eksempelvis analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og dermed forbedrer brugervenligheden. De indsamler også besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøgende på hjemmesiden. Du kan læse mere om statistiske cookies her.

 

8.2.4 Du kan altid afvise og slette cookies på in computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør der, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

 

9. Sikkerhed

9.1 Moalem Trading beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der be­skytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


9.2 Moalem Trading har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysnin­ger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Moalem Trading løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og au­tenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.


9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskri­mination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Moalem Trading underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


10. Dine rettigheder

10.1 Generelt.

 

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Moalem Trading om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.


10.2 Adgang til dine persondata.

 

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Moalem Trading behand­ler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.


10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan Moalem Trading give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Moalem Trading. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.


10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.


10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Moalem Trading behandler om dig, er unøj­agtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Moalem Trading og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


10.3.2 I visse tilfælde vil Moalem Trading have en forpligtelse til at slette dine per­sondata, såfremt du anmoder herom.


10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per­sondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data.


10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigel­se er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.


10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Moalem Trading, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Moalem Trading behandler data om dig som led i en kon­trakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.


11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 4. juni 2020

 

Rettelse af data

Du kan bruge nedenstående links til at opdatere dine kontodata, hvis informationerne ikke er korrekte.

Dataportabilitet

Du kan bruge nedenstående links til at downloade alle de data, vi lagrer og burger til at give vores kunder den bedste oplevelse I vores butik.

Adgang til personlig data

Du kan bruge nedenstående link til at anmode om en rapport, der indeholder alle personlige oplysninger, som vi gemmer for dig.

Ret til at blive glemt

Brug denne mulighed, hvis du vil fjerne dine personlige og andre dataer fa vores butik. Husk, at denne proces sletter din konto, så du ikke længere kan få adgang til eller bruge den længere.